K-Pop Quiz!

Kpop Idol 1

  • V - BTS
  • Minhyuk - Monsta X
  • Chanyeol - EXO
  • Baekhyun - EXO